bible.lagu-gereja.com
  
contoh pencarian mat 5:1 | *jangan takut | *jangan kuatir

Home

Amos 1 - Hukuman atas bangsa-bangsa lain

Amos 2 - Hukuman atas Yehuda, Hukuman atas Israel

Amos 3 - Nabi sebagai penyambung lidah Allah, Pemberitaan tentang keruntuhan Israel

Amos 4 - Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan, Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat, Orang Israel tidak mau berbalik kepada TUHAN

Amos 5 - Ratapan tentang Israel, Jalan yang menuju hidup, Melawan perkosaan keadilan, Hari TUHAN, Ibadah Israel dibenci TUHAN

Amos 6 - Rasa tenteram yang palsu

Amos 7 - Penglihatan pertama: Belalang, Penglihatan kedua: Api, Penglihatan ketiga: Tali sipat, Amos diusir

Amos 8 - Penglihatan keempat: Bakul dengan buah-buahan, Peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya, Gerhana matahari dan ratapan, Lapar dan haus

Amos 9 - Penglihatan kelima: Tuhan dekat mezbah, Bangsa pilihan ditolak Allah, Janji mengenai keselamatan


Perjanjian Lama
Kejadian (50), Keluaran (40), Imamat (27), Bilangan (36), Ulangan (34), Yosua (24), Hakim-Hakim (21), Rut (4), 1 Samuel (31), 2 Samuel (24), 1 Raja-raja (22), 2 Raja-raja (25), 1 Tawarikh (29), 2 Tawarikh (36), Ezra (10), Nehemia (13), Ester (10), Ayub (42), Mazmur (150), Amsal (31), Pengkhotbah (12), Kidung Agung (8), Yesaya (66), Yeremia (52), Ratapan (5), Yehezkiel (48), Daniel (12), Hosea (14), Yoel (3), Amos (9), Obaja (1), Yunus (4), Mikha (7), Nahum (3), Habakuk (3), Zefanya (3), Hagai (2), Zakharia (14), Maleakhi (4)


Perjanjian Baru
Matius (28), Markus (16), Lukas (24), Yohanes (21), Kisah Para Rasul (28), Roma (16), 1 Korintus (16), 2 Korintus (13), Galatia (6), Efesus (6), Filipi (4), Kolose (4), 1 Tesalonika (5), 2 Tesalonika (3), 1 Timotius (6), 2 Timotius (4), Titus (3), Filemon (1), Ibrani (13), Yakobus (5), 1 Petrus (5), 2 Petrus (3), 1 Yohanes (5), 2 Yohanes (1), 3 Yohanes (1), Yudas (1), Wahyu (22)