bible.lagu-gereja.com
  
contoh pencarian mat 5:1 | *jangan takut | *jangan kuatir
<< Keluaran 39
>>
Keluaran 39
Exodus 39
Membuat pakaian imam 39:1 Dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus; juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 39:2 Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. 39:3 Mereka menempa emas papan dan dipotong-potongnyalah itu menjadi benang emas, untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmizi dan pada lenan halus: buatan seorang ahli. 39:4 Dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu, yang disambung kepadanya, dikedua ujungnyalah baju efod itu disambung. 39:5 Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 39:6 Dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel, yang diukirkan seperti meterai. 39:7 Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 39:8 Dibuatnyalah tutup dada, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. 39:9 Empat persegi dibuatnya itu; lipat dua dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. 39:10 Ditatah merekalah itu dengan empat jajar permata: permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama; 39:11 jajar yang kedua: permata batu darah, lazurit, yaspis hijau; 39:12 jajar yang ketiga: permata ambar, akik, kecubung; 39:13 jajar yang keempat: permata pirus, krisopras dan nefrit. Dililit dengan ikat emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. 39:14 Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah dua belas banyaknya; dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang dua belas itu. 39:15 Juga dibuat merekalah untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin, dari emas murni. 39:16 Dibuat merekalah dua ikat emas dan dua gelang emas dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. 39:17 Dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. 39:18 Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas itu, demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efod, di sebelah depannya. 39:19 Dibuat merekalah dua gelang emas dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam, yang berhadapan dengan baju efod. 39:20 Juga dibuat merekalah dua gelang emas dan dipasang pada kedua tutup bahu baju efod, di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya, di sebelah atas sabuk baju efod. 39:21 Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod -- seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 39:22 Dibuatnyalah gamis baju efod, buatan tukang tenun, dari kain ungu tua seluruhnya. 39:23 Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju zirah, lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya, supaya jangan koyak. 39:24 Dibuat merekalah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi, yang dipintal benangnya. 39:25 Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni dan ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima, pada ujung gamis itu, berselang-seling di antara buah delima itu, 39:26 sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling, pada sekeliling ujung gamis, yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 39:27 Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus, buatan tukang tenun, untuk Harun dan anak-anaknya, 39:28 serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya, 39:29 dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi, dari tenunan yang berwarna-warna -- seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 39:30 Dibuat merekalah patam, jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan, diukirkan seperti meterai: Kudus bagi TUHAN. 39:31 Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya, di sebelah atas -- seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. Pekerjaan itu diterima baik oleh Musa 39:32 Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi Kemah Suci, yakni Kemah Pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. 39:33 Dibawa merekalah Kemah Suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya: kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, 39:34 tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, 39:35 tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup pendamaian, 39:36 meja, segala perkakasnya dan roti sajian, 39:37 kandil dari emas murni, lampu-lampunya -- lampu yang harus teratur di atasnya -- dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, 39:38 mezbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, 39:39 mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, 39:40 layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan Kemah Suci, yakni Kemah Pertemuan itu; 39:41 pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. 39:42 Tepat seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. 39:43 Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnyalah, mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan TUHAN, demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka.1 Of the blue, purple, and scarlet thread they made garments of ministry, for ministering in the holy place, and made the holy garments for Aaron, as the Lord had commanded Moses.
2 He made the ephod of gold, blue, purple, and scarlet thread, and of fine woven linen.
3 And they beat the gold into thin sheets and cut it into threads, to work it in with the blue, purple, and scarlet thread and the fine linen, into artistic designs.
4 They made shoulder straps for it to couple it together; it was coupled together at its two edges.
5 And the intricately woven band of his ephod that was on it was of the same workmanship, woven of gold, blue, purple, and scarlet thread, and of fine woven linen, as the Lord had commanded Moses.
6 And they set onyx stones, enclosed in settings of gold; they were engraved, as signets are engraved, with the names of the sons of Israel.
7 He put them on the shoulders of the ephod as memorial stones for the sons of Israel, as the Lord had commanded Moses.
8 And he made the breastplate, artistically woven like the workmanship of the ephod, of gold, blue, purple, and scarlet thread, and of fine woven linen.
9 They made the breastplate square by doubling it; a span was its length and a span its width when doubled.
10 And they set in it four rows of stones: a row with a sardius, a topaz, and an emerald was the first row;
11 the second row, a turquoise, a sapphire, and a diamond;
12 the third row, a jacinth, an agate, and an amethyst;
13 the fourth row, a beryl, an onyx, and a jasper. They were enclosed in settings of gold in their mountings.
14 There were twelve stones according to the names of the sons of Israel: according to their names, engraved like a signet, each one with its own name according to the twelve tribes.
15 And they made chains for the breastplate at the ends, like braided cords of pure gold.
16 They also made two settings of gold and two gold rings, and put the two rings on the two ends of the breastplate.
17 And they put the two braided chains of gold in the two rings on the ends of the breastplate.
18 The two ends of the two braided chains they fastened in the two settings, and put them on the shoulder straps of the ephod in the front.
19 And they made two rings of gold and put them on the two ends of the breastplate, on the edge of it, which was on the inward side of the ephod.
20 They made two other gold rings and put them on the two shoulder straps, underneath the ephod toward its front, right at the seam above the intricately woven band of the ephod.
21 And they bound the breastplate by means of its rings to the rings of the ephod with a blue cord, so that it would be above the intricately woven band of the ephod, and that the breastplate would not come loose from the ephod, as the Lord had commanded Moses.
22 He made the robe of the ephod of woven work, all of blue.
23 And there was an opening in the middle of the robe, like the opening in a coat of mail, with a woven binding all around the opening, so that it would not tear.
24 They made on the hem of the robe pomegranates of blue, purple, and scarlet, and of fine woven linen.
25 And they made bells of pure gold, and put the bells between the pomegranates on the hem of the robe all around between the pomegranates:
26 a bell and a pomegranate, a bell and a pomegranate, all around the hem of the robe to minister in, as the Lord had commanded Moses.
27 They made tunics, artistically woven of fine linen, for Aaron and his sons,
28 a turban of fine linen, exquisite hats of fine linen, short trousers of fine woven linen,
29 and a sash of fine woven linen with blue, purple, and scarlet thread, made by a weaver, as the Lord had commanded Moses.
30 Then they made the plate of the holy crown of pure gold, and wrote on it an inscription like the engraving of a signet: HOLINESS TO THE LORD.
31 And they tied to it a blue cord, to fasten it above on the turban, as the Lord had commanded Moses.
32 Thus all the work of the tabernacle of the tent of meeting was finished. And the children of Israel did according to all that the Lord had commanded Moses; so they did.
33 And they brought the tabernacle to Moses, the tent and all its furnishings: its clasps, its boards, its bars, its pillars, and its sockets;
34 the covering of ram skins dyed red, the covering of badger skins, and the veil of the covering;
35 the ark of the Testimony with its poles, and the mercy seat;
36 the table, all its utensils, and the showbread;
37 the pure gold lampstand with its lamps (the lamps set in order), all its utensils, and the oil for light;
38 the gold altar, the anointing oil, and the sweet incense; the screen for the tabernacle door;
39 the bronze altar, its grate of bronze, its poles, and all its utensils; the laver with its base;
40 the hangings of the court, its pillars and its sockets, the screen for the court gate, its cords, and its pegs; all the utensils for the service of the tabernacle, for the tent of meeting;
41 and the garments of ministry, to minister in the holy place: the holy garments for Aaron the priest, and his sons' garments, to minister as priests.
42 According to all that the Lord had commanded Moses, so the children of Israel did all the work.
43 Then Moses looked over all the work, and indeed they had done it; as the Lord had commanded, just so they had done it. And Moses blessed them.
KeyWords: Membuat pakaian imam, Pekerjaan itu diterima baik oleh Musa