bible.lagu-gereja.com
  
contoh pencarian mat 5:1 | *jangan takut | *jangan kuatir

Home

Keluaran 1 - Orang Israel ditindas di Mesir

Keluaran 2 - Musa lahir dan diselamatkan, Musa membela bangsanya Ia lari ke tanah Midian, Musa diutus TUHAN

Keluaran 3 - Malaikat TUHAN menampakkan diri kepada Musa

Keluaran 4 - Musa kembali ke Mesir

Keluaran 5 - Musa menghadap Firaun -- Bangsa Israel makin ditindas

Keluaran 6 - Pengutusan Musa, Nenek moyang Musa dan Harun, Musa menghadap Firaun

Keluaran 7 - Tulah pertama: air menjadi darah

Keluaran 8 - Tulah kedua: katak, Tulah ketiga: nyamuk, Tulah keempat: lalat pikat

Keluaran 9 - Tulah kelima: penyakit sampar pada ternak, Tulah keenam: barah, Tulah ketujuh: hujan es

Keluaran 10 - Tulah kedelapan: belalang, Tulah kesembilan: gelap gulita

Keluaran 11 - Tulah kesepuluh diberitahukan

Keluaran 12 - Tentang perayaan Paskah, Tulah kesepuluh: Anak sulung mati Orang Israel keluar dari Mesir, Ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah

Keluaran 13 - Ketetapan tentang anak sulung Hari raya Roti Tidak Beragi, Allah menuntun umat-Nya

Keluaran 14 - Firaun bertindak untuk penghabisan kali, Menyeberangi Laut Teberau

Keluaran 15 - Nyanyian Musa dan Israel, Di Mara dan di Elim

Keluaran 16 - Manna, Sabat

Keluaran 17 - Di Masa dan di Meriba, Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek

Keluaran 18 - Yitro mengunjungi Musa, Pengangkatan hakim-hakim

Keluaran 19 - TUHAN menampakkan diri di gunung Sinai

Keluaran 20 - Kesepuluh firman, Orang Israel takut menghadapi kedatangan TUHAN, Peraturan tentang kebaktian

Keluaran 21 - Tentang hak budak Ibrani, Peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia

Keluaran 22 - Peraturan tentang jaminan harta sesama manusia, Peraturan tentang dosa yang keji, Peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu

Keluaran 23 - Peraturan tentang hak-hak manusia, Peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya, Janji dan tegoran kepada Israel

Keluaran 24 - Upacara pengikatan perjanjian antara TUHAN dengan bangsa Israel, Musa di gunung Sinai

Keluaran 25 - Petunjuk untuk mendirikan Kemah Suci Mengenai persembahan khusus, Mengenai tabut perjanjian, Mengenai meja roti sajian, Mengenai kandil

Keluaran 26 - Mengenai Kemah Suci

Keluaran 27 - Mengenai mezbah korban bakaran, Mengenai pelataran

Keluaran 28 - Mengenai pakaian imam

Keluaran 29 - Mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya, Mengenai korban pagi dan korban petang

Keluaran 30 - Mengenai mezbah pembakaran ukupan, Mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel, Mengenai bejana pembasuhan, Mengenai min

Keluaran 31 - Bezaleel dan Aholiab ditunjuk, Peringatan untuk menguduskan hari Sabat

Keluaran 32 - Anak lembu emas

Keluaran 33 - Musa meminta penyertaan TUHAN di gurun

Keluaran 34 - Dua loh batu yang baru

Keluaran 35 - Peringatan untuk menguduskan hari Sabat, Persembahan khusus untuk mendirikan Kemah Suci dan untuk kebaktian di dalamnya, Pengangkatan Bezale

Keluaran 36 - Membuat Kemah Suci

Keluaran 37 - Membuat tabut perjanjian, Membuat meja roti sajian, Membuat kandil, Membuat mezbah pembakaran ukupan

Keluaran 38 - Membuat mezbah korban bakaran, Membuat bejana pembasuhan, Membuat pelataran, Biaya untuk mendirikan Kemah Suci

Keluaran 39 - Membuat pakaian imam, Pekerjaan itu diterima baik oleh Musa

Keluaran 40 - Musa mendirikan Kemah Suci, Kemuliaan TUHAN memenuhi Kemah Suci


Perjanjian Lama
Kejadian (50), Keluaran (40), Imamat (27), Bilangan (36), Ulangan (34), Yosua (24), Hakim-Hakim (21), Rut (4), 1 Samuel (31), 2 Samuel (24), 1 Raja-raja (22), 2 Raja-raja (25), 1 Tawarikh (29), 2 Tawarikh (36), Ezra (10), Nehemia (13), Ester (10), Ayub (42), Mazmur (150), Amsal (31), Pengkhotbah (12), Kidung Agung (8), Yesaya (66), Yeremia (52), Ratapan (5), Yehezkiel (48), Daniel (12), Hosea (14), Yoel (3), Amos (9), Obaja (1), Yunus (4), Mikha (7), Nahum (3), Habakuk (3), Zefanya (3), Hagai (2), Zakharia (14), Maleakhi (4)


Perjanjian Baru
Matius (28), Markus (16), Lukas (24), Yohanes (21), Kisah Para Rasul (28), Roma (16), 1 Korintus (16), 2 Korintus (13), Galatia (6), Efesus (6), Filipi (4), Kolose (4), 1 Tesalonika (5), 2 Tesalonika (3), 1 Timotius (6), 2 Timotius (4), Titus (3), Filemon (1), Ibrani (13), Yakobus (5), 1 Petrus (5), 2 Petrus (3), 1 Yohanes (5), 2 Yohanes (1), 3 Yohanes (1), Yudas (1), Wahyu (22)