bible.lagu-gereja.com
  
contoh pencarian mat 5:1 | *jangan takut | *jangan kuatir

Home

Hakim-Hakim 1 - Keadaan orang Israel setelah Yosua mati

Hakim-Hakim 2 - Malaikat TUHAN di Bokhim, Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim

Hakim-Hakim 3 - Bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan, Otniel, Ehud, Samgar

Hakim-Hakim 4 - Debora dan Barak

Hakim-Hakim 5 - Nyanyian Debora

Hakim-Hakim 6 - Gideon diangkat menjadi hakim

Hakim-Hakim 7 - Gideon mengusir musuh

Hakim-Hakim 8 - Orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh, Perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir hidupnya

Hakim-Hakim 9 - Abimelekh menjadi raja di Sikhem, Abimelekh mati ditimpa batu

Hakim-Hakim 10 - Tola, Yair, Israel ditindas oleh bani Amon

Hakim-Hakim 11 - Yefta dan Gilead, Yefta dan bani Amon, Nazar Yefta

Hakim-Hakim 12 - Yefta dan Efraim, Ebzan, Elon, Abdon

Hakim-Hakim 13 - Lahirnya Simson

Hakim-Hakim 14 - Perkawinan Simson dan teka-tekinya

Hakim-Hakim 15 - Simson melawan orang Filistin

Hakim-Hakim 16 - Simson di Gaza, Simson dan Delila, Simson mati

Hakim-Hakim 17 - Patung sembahan Mikha

Hakim-Hakim 18 - Patung sembahan Mikha dirampas oleh bani Dan

Hakim-Hakim 19 - Perbuatan noda di Gibea

Hakim-Hakim 20 - Peperangan orang Israel melawan bani Benyamin

Hakim-Hakim 21 - Suku Benyamin dapat tetap hidup


Perjanjian Lama
Kejadian (50), Keluaran (40), Imamat (27), Bilangan (36), Ulangan (34), Yosua (24), Hakim-Hakim (21), Rut (4), 1 Samuel (31), 2 Samuel (24), 1 Raja-raja (22), 2 Raja-raja (25), 1 Tawarikh (29), 2 Tawarikh (36), Ezra (10), Nehemia (13), Ester (10), Ayub (42), Mazmur (150), Amsal (31), Pengkhotbah (12), Kidung Agung (8), Yesaya (66), Yeremia (52), Ratapan (5), Yehezkiel (48), Daniel (12), Hosea (14), Yoel (3), Amos (9), Obaja (1), Yunus (4), Mikha (7), Nahum (3), Habakuk (3), Zefanya (3), Hagai (2), Zakharia (14), Maleakhi (4)


Perjanjian Baru
Matius (28), Markus (16), Lukas (24), Yohanes (21), Kisah Para Rasul (28), Roma (16), 1 Korintus (16), 2 Korintus (13), Galatia (6), Efesus (6), Filipi (4), Kolose (4), 1 Tesalonika (5), 2 Tesalonika (3), 1 Timotius (6), 2 Timotius (4), Titus (3), Filemon (1), Ibrani (13), Yakobus (5), 1 Petrus (5), 2 Petrus (3), 1 Yohanes (5), 2 Yohanes (1), 3 Yohanes (1), Yudas (1), Wahyu (22)