bible.lagu-gereja.com
  
contoh pencarian mat 5:1 | *jangan takut | *jangan kuatir

Home

1 Raja-raja 1 - Hari tua Daud dan soal penggantinya, Salomo diurapi menjadi raja

1 Raja-raja 2 - Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal, Tindakan-tindakan Salomo untuk mengokohkan takhtanya

1 Raja-raja 3 - Doa Salomo memohon hikmat, Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan

1 Raja-raja 4 - Para pembesar Salomo dan para kepala daerahnya, Kebesaran Salomo

1 Raja-raja 5 - Persiapan-persiapan untuk mendirikan Bait Suci

1 Raja-raja 6 - Salomo mendirikan Bait Suci

1 Raja-raja 7 - Istana Salomo, Benda-benda logam Bait Suci

1 Raja-raja 8 - Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan TUHAN memenuhi Bait Suci, TUHAN menepati janji-Nya kepada Daud, Doa Salomo

1 Raja-raja 9 - TUHAN menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, Beberapa usaha raja Salomo

1 Raja-raja 10 - Kunjungan ratu negeri Syeba, Penghasilan Salomo dan kekayaannya

1 Raja-raja 11 - Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala, Lawan-lawan Salomo, Salomo mati

1 Raja-raja 12 - Pecahnya kerajaan itu, Yerobeam memulai ibadah baru

1 Raja-raja 13 - Abdi Allah dari Yehuda

1 Raja-raja 14 - Sambungan riwayat Yerobeam, Sambungan riwayat Rehabeam

1 Raja-raja 15 - Abiam, raja Yehuda, Asa raja Yehuda, Nadab raja Israel, Baesa raja Israel

1 Raja-raja 16 - Ela raja Israel, Zimri raja Israel, Omri raja Israel, Ahab menyembah Baal

1 Raja-raja 17 - Elia di tepi sungai Kerit, Elia dan janda di Sarfat

1 Raja-raja 18 - Obaja pegawai Ahab, bertemu dengan Elia, Elia bertemu dengan Ahab, Elia di gunung Karmel

1 Raja-raja 19 - Elia ke gunung Horeb, Allah menyatakan diri di gunung Horeb, Elisa terpanggil

1 Raja-raja 20 - Samaria tertolong dari kepungan, Pertempuran dekat kota Afek, Nubuat tentang hukuman yang akan menimpa Ahab

1 Raja-raja 21 - Kebun anggur Nabot

1 Raja-raja 22 - Ahab memerangi Ramot-Gilead -- Nabi TUHAN berhadapan dengan nabi-nabi palsu, Yosafat raja Yehuda, Ahazia raja Israel